Voorbeelden

Testament op het langste leven 1
Moeder is in 2013 overleden. Ze was weduwe. Haar man is negen jaar geleden overleden. De erfgenamen zijn haar twee kinderen. Haar vermogen bestaat uit een eigen woning met een Woz-waarde van € 240.000 en wat spaargeld van ongeveer € 60.000. Eén van de kinderen heeft uitgerekend dat ze ieder een erfenis van € 150.000 krijgen. Hier moeten ze bijna
€ 15.000 erfbelasting per persoon over betalen. Ze raadplegen een fiscaal adviseur. Nadat hij de stukken heeft bestudeerd constateert hij dat moeder een overbedelingsschuldDe schuld van een erfgenaam aan een andere erfgenaam of legataris ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap. had. De nalatenschap was destijds € 120.000. Moeder erfde een derde deel, maar omdat alles op het langste leven beschreven was, kreeg moeder alles toebedeeld. Hierdoor ontstond er een schuld van € 80.000. Door de samengestelde renteSamengestelde rente houdt in dat over de rente die op een kapitaal wordt gekweekt ook weer rente is verschuldigd. Ook wel “rente op rente” genoemd.  van 6% was deze opgelopen tot
€ 135.000. Door deze schuld in de aangifte erfbelasting op te nemen was de heffing per kind nog geen € 6.500.

Testament op het langste leven 2
Moeder is in 2013 overleden. Vader is al in 1991 overleden. Moeder woonde in een verzorgingstehuis. Er zijn drie kinderen. Zij had € 60.000 aan spaargeld. De familie van haar man was vroeger vermogend. Uit de familie-erfenis had hij gedurende zijn leven een effectenportefeuille van ƒ 350.000 ontvangen. Buiten het dividend hebben ze er nooit iets aan onttrokken. De waarde bedraagt bij overlijden van moeder € 540.000. Ieder kind verkrijgt derhalve € 200.000. Hoeveel bedraagt de belastingheffing hierover?
Om dit goed na te gaan is allereerst van belang wat er in het testament van vader stond. Dat bleek een zuiver vruchtgebruiktestament te zijn. De kinderen waren erfgenaam en de langstlevende verkreeg slechts het vruchtgebruik. Vader had het vermogen met een uitsluitingsclausule verkregen. De effecten zijn nooit tot een (huwelijkse) gemeenschap gaan behoren. Het gevolg van deze feiten is dat de kinderen al sinds 1991 eigenaar zijn van de effecten. De nalatenschap van moeder bedraagt € 60.000. Na aftrek van de kosten van de uitvaart en de algemene vrijstelling is er geen belasting meer verschuldigd. De kinderen verkrijgen de erfenis volledig belastingvrij.

Vrijblijvend contact met een erfbelastingadviseur:CONTACT OPNEMEN